Vores kunder siger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Lovgivning

Det er vigtigt at holde sig orienteret om lovgivningen. At overholde lovgivningen i forbindelse med transport og anvendelse af biprodukter er ikke kun en forpligtelse for MBP men også for producenter og forbrugere af biprodukter. Viden om lovgivningen giver desuden nye muligheder for optimal anvendelse af biprodukter. En grundig viden om lovgivningen – som løbende ændres – er helt grundlæggende i MBP til glæde for såvel vore leverandører som vore kunder.

Lovgivningen ændres konstant i takt med at EU og nationale myndigheder forsøger at afbalancere to målsætninger:

  • Maksimal genanvendelse af resurser på en miljømæssig bæredygtig måde
  • Restriktioner for at undgå at affald ender de forkerte steder eller forvolder skade på mennesker eller miljø.

En række internationale og nationale love omhandler affald, biprodukter og produkter som MBP håndterer:

Lovlige anvendelse af biprodukter beskrives af forskellige love. Siden 2002 har EU's forordningen om animalske biprodukter reguleret den lovlige anvendelse af fedt og olie af animalsk og marin oprindelse. Brugt frityreolie fra restauranter er også omfattet af denne lovgivning. At kunne skelne mellem affald og et produkt er særligt relevant når det kommer til at skabe merværdi for biprodukter. EU's generelle lovgivning definerer forskellen mellem affald og produkter. Men den operationelle skelnen foretages ofte af lokale myndigheder, hvilket ofte fører til uforudsigelige resultater. I nogle tilfælde kræves der for produkter en registrering efter EU's REACH lovgivning. REACH er en EU register som stiller krav om kostbar teknisk dokumentation og registrering for en række kemiske produkter for at sikre en sikker anvendelse. MBP har registreret en række produkter i REACH registeret.

Transport af biprodukter er reguleret via den internationale transportlovgivning, herunder også lovgivningen om grænseoverskridende transport af affald såvel som transport af farligt gods.

På en række anvendelsesområder findes der en række generelle og landespecifikke love. Med hensyn til anvendelse som biobrændsel har EU en general lovgivning med det formål at tilskynde til brug af biobrændsel. Det seneste eksempel er EU's direktiv til fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, som kæder nationale støtteordninger for vedvarende energikilder sammen med restriktioner for brug af biobrændsel, som ikke giver en tilstrækkelig kuldioksidbesparelse eller som har negative effekter på arealanvendelsen. På et mere praktisk plan begrænser EU's direktiv om forbrænding af affald brug og forbrænding af biomasse klassificeret som affald til særlige anlæg. På nationalt såvel som regionalt niveau kan yderligere restriktioner være gældende. Eksempelvis kan biobrændsel i Danmark kun afbrændes lovligt, hvis det klassificeres som "non-food". I mange lande er der specifik lovgivning med det formål at regulere beskatning og skattefritagelse for særlige biobrændsler. Et eksempel på dette er den engelske Renewable Obligation Order, som sætter stramme rammer for godkendelse af biobrændsler, forsyningskæde såvel som klassificering af teknisk udstyr til afbrænding for at kunne blive kvalificeret til såkaldte Renewable Obligation Certificates (ROCs).

For dyrefoderanvendelser er der en række nationale certificeringssystemer som skal sikre at kun sikre og sunde fodervarer bliver anvendt som dyrefoder. Dette medfører restriktioner for producenter, såvel som transportører, lagerfaciliteter og handelsselskaber for at undgå forurening og fuld sporbarhed. MBP er registreret som et foderselskab hos de schweiziske myndigheder.

Indenfor gødning, råvarer til bioforgasning og til kompostering findes der ligeledes forskellige nationale lovgivninger. En kombination af positivlister og krav om regelmæssige analyser for uønskede stoffer er typisk gældende for at sikre sikker brug og undgå forurening af landbrugsjorden.

Gennem kombinationen af MBP's internationale dækning og de nationale kontorer sikrer MBP at lokal såvel som international lovgivning opfyldes, ligesom den optimale salgskanal for ethvert biprodukt kan fastlægges.

Henvisninger:

Forordningen om animalske biprodukter

Affald eller produkt

REACH

International transport af affald

Transport af farligt gods

Direktiv om fremme af energi fra vedvarende energikilder

Direktiv om forbrænding af affald

UK Renewable Obligation Order and ROC

Henvisninger til lovgivning om dyrefoder:

Forordning om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen

Forordning om foderstofhygieine

Forordning om additiver til brug i dyreernæring

Forordning om genetisk modificeret foder

 

Business Contact:

Business Contact