Våre kunder sier:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Lovgivning

Regelverket for håndtering av bi-produkter er ikke bare et krav som stilles MBP, men også et krav som stilles produsentene.
Kunnskap om lovverket åpner mange muligheter for optimal bruk.

Lovgivningen endres stadig og blir oppdatert etter hvert som EU og nasjonale myndigheter prøver å balansere de to målene for

  • maksimal gjenvinning av ressurser på en miljømessig og bærekraftig måte
  • begrensninger av feil-behandling av avfall som kan skade mennesker og miljø

Bi-produkt forordningen beskriver hvordan fett og oljer av animalsk- og marin opprinnelse kan brukes lovlig. Brukte matoljer fra restauranter (UCO) er også omfattet av denne lovgivningen.

Skillet mellom avfall og et produkt er særlig relevant når det gjelder å øke verdien på biprodukter. En generell juridisk rammeverk definerer skillet mellom avfall og produkter. Imidlertid er det faktiske operasjonelle skillet ofte laget av lokale myndigheter, noe som ofte fører til uforutsigbare  resultater.
For noen produkter er REACH-registrering pålagt. REACH er et EU-register over produkter av kjemiske stoffer for å sikre trygg anvendelse.  MBP er REACH-registrert for noen produkter.

Transport av biprodukter er regulert av den internasjonale lovgivningen for transport, herunder grensesamarbeid  av avfall, samt transport av farlig gods.

I de ulike bruksområdene eksisterer en rekke generelle og landspesifikke lover. Når det gjelder applikasjoner innen biobrensel, har EU en generell lovgivning med formål å oppmuntre til økt bruk av biodrivstoff. Den siste var Renewable Energy-direktivet som skal fremme restriksjonene ved bruk av fornybar energi og hvilken effekt dette har f.eks mht reduksjon av CO2-utlsipp.

EU avfallsforbrenningsdirektiv begrenser bruk og forbrenning av bio masse som er klassifisert som avfall. Ytterligere restriksjoner på det nasjonale og regionale plan kan gjelde.
F.eks i Danmark, kan biodrivstoff kun anvendes til brensel dersom det er klassifisert som "non-food".
I de ulike landene er det forskjellig lovgivning i henhold til  beskatning, skattefritak og skattereduksjon ved bruk av biobrensel.
Et eksempel på dette er den engelske Renewable Obligation Order (Fornybarhetsloven) som legger strenge krav til godkjenning av biodrivstoff, levering og kategorisering av forbrennings-utstyr for å kvalifisere til kravet fra det såkalte Fornybarhetsdirektivet (ROCs).

Animal Feed er en oversikt med nasjonale sertifiseringsordninger som gjelder for å sikre at kun trygge og sunne materialer blir anvendt til dyrefôr.

Dette setter begrensninger på antall produsenter og transportører. Bedrifter med produksjonslokaler og lager sertifiseres i henhold til denne lovgigning for å sikre full sporbarhet. MBP er registrert som bedrift innen fôr av sveitsiske myndigheter.

Når det gjelder gjødsel, råstoff for biogass og kompostering hersker ulik nasjonal lovgivning og ulike restriksjoner. Det er iverksatt en oversikt over regler og retningslinjer for å unngå forurensning av dyrkbar jord og for å sikre en riktig bruk av uønskede stoffer.

MBP er i stand stand til å sikre at lokale og internasjonale lover er overholdt i gjennom selskapets internasjonalitet.

Links:

Links til lovgivning for dyrefôr

European legislation of feed and food, EG no 178/2002
Regulation of requirements for feed hygiene, EG no 183/2005

European Regulation on additives for use in animal nutrition, EG no 1831/2003

European regulation on genetically modified food and feed, EC no 1829/2003

Swedish regulations

 

Business Contact:

Business Contact