Våre kunder sier:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

MBP Bio fyringsolje

MBP fyringsolje er et godt alternativ til fyringsolje basert på mineralolje (standard fyringsolje, diesel og lett fyringsolje). Bio fyringsole er CO2-nøytral og mer kostnadseffektiv enn fossil fyringsolje.

 • MBP har bærekraftige og miljøvennlige løsninger for energimarkedet:
  EU og flere andre land har som mål å redusere utslipp ved å redusere anvendelse av fossil brensel. EU-direktivet påkrever at de ulike landene skal innfri de nasjonale målene innen 2020 gjennom anvendelse av fornybar energi. Bruk av bio drivstoff og bio produkter er viktige faktorer som bidrar til å nå disse målene.
 • EU har adressert offentlig oppmerksomhet om de negative konsekvensene av å produsere biodrivstoff (f.eks høye krav til dyrkbar jord og lite karbondioksid reduksjon) gjennom innføring av Renewable Energy direktivet (RED) i 2009. MBP støtter RED og er fullt forpliktet til å levere biodrivstoff og bio produkter i samsvar med kravene i RED.
 • MBP har adressert offentlig og kundenes bekymring om bruk av primær oljer som ellers brukes til konsum. Gjennom vår policy om bærekraft, er MBP forpliktet til å bruke biobrensel og bio produkter produsert bare fra avfall og bi-produkter - ikke fra primære oljer.
 • MBP biodrivstoff er brukt i ulike applikasjoner fra B100, et biodrivstoff spesielt blandet for å imøtekomme brukernes behov for et biodrivstoff av høy verdi innenfor veitransport, for produksjon av energi og for fjernvarmeanlegg.

Utfordringer ved bruk av biobrensel
I dagens marked for biodrivstoff er det viktig å velge en erfaren og profesjonell leverandør. MBP har vært aktiv innenfor biodrivstoff, biobrensel og andre bioprodukter siden 1999 og har siden 2002 hatt eget anlegg og tankpark. I dag  leverer MBP biodrivstoff, biobrensel og andre bioprodukter til kunder på et høyt nivå av service og kvalitet med leveringssikkerhet i fokus. Vi inviterer deg til å utforske dette nettstedet for å lære mer om hvordan vi takler utfordringene i dette markedet.

 • Det er krevende å oppnå langsiktige kontrakter innenfor biodrivstoff og biobrensel: Mange kunder ønsker å ha langsiktige leverings-avtaler som gir størst leveringssikkerhet. Imidlertid er en stor del av det internasjonale markedet for biobrensel og biodrivstoff basert på kortsiktige avtaler. Dermed er de fleste leverandører ikke i stand til å sikre langsiktige leveringskontrakter noe som igjen vil påvirke kundens leveringssikkerhet.
 • Jevn tilførsel og homogen kvalitet er ofte et problem innen biodrivstoff og biobrensel: De fleste kunder har opplevd problemer med skiftende kvalitet og leverandørenes manglende evne til å levere i høysesongen. Dette skyldes ofte en uheldig kombinasjon av manglende kvalitetskontroll, mangel på langsiktige kontrakter og ustabil kvalitet som tilbys i markedet.
 • Biodrivstoff og biobrensel-industrien er ennå en ny næring - og dermed en bransje med noen problemer: mange nye og små aktører, mangel på produktstandard, leverandørers og kunders manglende erfaring med produktene etc. Resultatet av dette har vært misfornøyde sluttbrukere. Selv i dag, går kjøperen en risiko for å få en negativ erfaring dersom ikke produktene lever opp til kravene.

MBP-konseptet:

 • MBP har satt en ny standard innen biodrivstoff og biobrensel. Det er vår overbevisning at kundene har rett til å forvente produkter som innfrir kravene, produktene skal leveres i tide, og kontraktene skal holdes. Hos MBP er vi er fast bestemt på å holde en høy standard, og vi oppfordrer kunder til å bli med oss i våre bestrebelser innenfor denne industrien.
 • MBP sourcing. MBP har langsiktige relasjoner med et økende antall leverandører for våre standardiserte produkter. Dette setter MBP i en unik posisjon til å kunne garantere langsiktige kontrakter.
 • Når du kjøper biodrivstoff eller biobrensel fra MBP, kan du være trygg på at MBP vil opprettholde kontrakten. Med våre 9 kontorer på verdensbasis, har MBP et unikt system på leveranser, noe som gir våre kunder en stor fordel samt kostnadseffektive produkter.
 • MBPs kvalitetsfokus. MBP er dedikert til å levere kvalitet  ved alle leveranser. Et strengt kvalitetskontroll-program som sikrer at alle bestillinger blir kontrollert for relevante parametere før leveranse ut til kunden.
 • MBPs logistikk. I MBP vet vi at våre kunder forventer leveranser i tide, slik at de ikke vil oppleve stans eller ”går tørre” grunnet mangel på biodrivstoff. Dette kan høres ut som grunnleggende kunnskap, men ikke alle leverandører i denne nye bransjen lever opp til dette.
  På daglig basis sikrer våre 9 ansatte med ansvar for logistikk og kundeservice at våre produkter blir levert i tide og i henhold til avtale. Levering til rett tid krever tilstrekkelig buffer-lagring. MBP analyserer den totale forsyningskjeden. MBPs lagringskapasitet i Skandinavia på 20.000 m3 bidrar til å sikre leveringssikkerheten.
 • MBPs fabrikker. Ved MBP's biodrivstoff fabrikker i Danmark, Norge og Sverige produserer vi- og blander biodrivstoff og biobrensel som oppfyller våre kunders behov. Kravene til kunder blir mer og mer spesifikke i samsvar med mer krevende miljømessige krav til tungmetaller, utslipp, svovel, nitrogen etc. Erfaring i kombinasjon med solid teknisk kompetanse som biprodukter fra ulike bransjer blir til homogene biodrivstoff- og biobrenselprodukter som passer våre kunders krav.

MBPs biodrivstoff og biobrensel
MBP har flere kvaliteter av biodrivstoff og biobrensel med ulike spesifikajsoner.
MBP ønsker å samarbeide med kunden for å forstå det spesifikke behov og kapasitet av kundens tekniske utstyr. Basert på vår omfattende erfaring med bruk av biobrensel i ulike miljøer, vil MBP anbefale en egnet biobrensel samt sette opp en forsyningskjede. For å sikre en helt trygg prosess, vil MBP arrangere prøveleveranser samt anbefaler kompetent 3dje parts tekniske konsulenter.

MBP kan levere følgende standardiserte produkter:

 • MBP Biodiesel. Kan brukes i dieselmotorer. Når en 100% biologisk alternativ er ønsket, kan MBP tilby biodiesel produsert fra bioetanol. Kan brukes i lastebiler og i stasjonære motorer i forbindelse med kombinert varme og strøm (CHP) installasjoner.
 • MBPs Lightfuel. Er vanligvis brukt som en erstatning for lette, fossile fyringsoljer, i situasjoner når tankene ikke er utstyrt med isolasjon eller når lav viskositet er nødvendig. MBP Light fuel kan leveres med et askeinnhold så lavt som maksimalt 0,01%. Finnes i vegetabilsk eller blandet opprinnelse.
 • MBP Biofuel 18. Er vanligvis brukt som en erstatning for tungolje. MBP Biofuel18 kan leveres med et askeinnhold så lavt som maksimalt 0,01%. Finnes i vegetabilsk eller blandet opprinnelse.
 • MBP Bioufuel 50. Er vanligvis brukt som en erstatning for tungolje hvor brukeren har utstyret til å håndtere et drivstoff med et høyt smeltepunkt, høye nivåer av aske.
 • MBP Biofuel TOP 100. Er en biodrivstoff blandet spesielt for å imøtekomme brukernes behov for et biodrivstoff eller biobrensel av høy verdi.

Når du kjøper biodrivstoff eller biobrensel fra MBP drar du nytte av vår mangeårige erfaring, ekspertise og kunnskap med produktene. Volumet og kvaliteten som leveres er i henhold til avtale. MBP's leverandørnettverk sikrer at det alltid tilbys en kostnadseffektiv løsning.

Biodiesel Salg

MBPs  Biodiesel er produsert ved estifisering av vegetabilsk olje eller animalsk fett og kan anvendes i dieselmotorer.  Biodiesel er biologisk nedbrytbart og ikke giftig. Etter 1995, har produsentene byttet til gummi-pakninger og slanger, og biodieselen kan brukes i de fleste moderne lastebiler som er egnet for diesel.

Enkelte produsenter av lastebiler tillater ikke bruk av biodiesel i biler med partikkelfilter. Biodiesel er like effektiv som fossil diesel, men inneholder ca 6% mindre energi enn fossil diesel. Et smøremiddel er nødvendig for å forlenge levetiden til motoren.
 
Vi i MBP har i mange år bistått transport selskapene i deres konvertering fra diesel til våre MBP Biodiesel, som har resultert i mange år med godt samarbeid.

MBPs biodiesel for motorkjøretøyer kaller vi MBP Biodiesel NS. På grunn av skattereglene selges produktet gjennom våre svenske selskap Sveprol Bio Production.

MBP Biodiesel til oppvarming - vår biodiesel til oppvarming er vår mest raffinerte og bearbeidet biobrensel. Det er en høy kvalitet og kan erstatte konvensjonelle drivstoff som for eksempel # 2 diesel, gassolje og lett fyringsolje eller EO1, som et mer miljøvennlig brensel.

Valget av oljer og fett påvirker drivstoff-egenskaper, særlig med hensyn til egenskaper i lave temperaturer. Du kan blande biodiesel med fossil diesel eller brensel, uansett blandingsforhold. Det anbefales spesielt på vinteren å blande inn fossil diesel til biodiesel eller legge til en ”vinteriserings- agent”, som vil senke CFPP (smeltepunktet).

En ytterligere biodiesel til oppvarming heter MBP Biodiesel XNS.

 • Har du spørsmål rundt MBPs Biodiesel, vennligst kontakt vårt sveitsiske kontor +41 32 720 05 20.

MBP Kontaktinformasjon

For mer informasjon om MBP biodrivstoff og bio brensel, kan du kontakte en av våre salgskontorer. MBP har erfaring til kilden, hvordan produktet er produsert og hvordan produktet skal anvendes. MBP har kompetanse på forbrennings teknologi og grundig innsikt i den aktuelle lovgivningen. Vi vil gjerne konsultere deg og sikre at du får den riktige løsningen for dine behov.

 

Business Contact:

For mer informasjon om biofyringsolje,

vennligst ta kontakt med MBP på

+41 32 720 05 20.

Eller fyll inn informasjon her:

Business Contact